HĐND TỈNH THÔNG QUA QUY HOẠCH TỈNH TÂY NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HĐND TỈNH THÔNG QUA QUY HOẠCH TỈNH TÂY NINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Theo quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 16 Luật Quy hoạch năm 2017: “UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”. Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá […]


Chat zalo với Trí Tín
Chat ngay